Àrees del Dret

foto despatx wide

El despatx JARA ADVOCATS, pretén donar un assessorament eficaç i professional en les diverses àrees jurídiques.

DRET CIVIL: Obligacions i contractes en general, arrendaments, desnonaments, assessorament immobiliari, dret de la construcció, negociacions bancàries, reclamació de crèdits, indemnitzacions per danys d’accidents de trànsit i/o laborals.

  • Dret de família: Separació, divorci, parella de fet, nul·litat matrimonial, liquidacions patrimonials, guarda i custodia, pensions d’aliments, pensions compensatòries, successions, incapacitat, tutela, curatela.

DRET MERCANTIL: Societats.- Constitució, modificació, fusió, escissió, absorció, dissolució, impugnació i negociació d’acords, preparació i assistència a juntes, pactes amb accionistes, protocols familiars, contractes mercantils, responsabilitats administradors i consellers de les societats.

  • Dret Concursal: Preparació i presentació de concurs de creditors, promoció del concurs com a creditor de tercer, compareixença a concursos com a creditor, incidents concursals.

DRET ADMINISTRATIU: Gestions davant l’Administració Pública Local, Autonòmica i Estatal, recursos contra actes de l’Administració inclosa la via contenciosa. Expropiacions, ja sigui el tràmit com el seguiment davant el Jurat Provincial d’Expropiació i contenciós administratiu.

  • Urbanisme: Gestió i assessorament integral, constitució, tramitació d’expedients, plans parcials, juntes de compensació.

DRET PENAL: Delictes econòmics, contra la hisenda publica, contra les persones, contra el patrimoni, mediambientals, societaris, contra els drets dels treballadors.

DRET LABORAL: Assessorament jurídic a empreses i treballadors, acomiadaments, reclamació de quantitat, incapacitacions.

ASSESSORAMENT FISCAL I FINANCER: En aquesta especialització es compte amb la col·laboració externa al despatx de professionals amb contrastada experiència en aquesta àrea.